Bezpečnost

PROVOZNÍ ŘÁD LEZECKÉHO CENTRA Vertikon – Singing rock ve Zlíně

Provozovatel: Altissimo s.r.o., sídlo Boněcko I/264, 760 01 Zlín, IČ: 26928388

Lezecká stěna v lezeckém centru provozovaná provozovatelem (dále jen „stěna“) je určena výhradně pro výcvik sportovní aktivity volného lezení (dále též jen „lezení“), pro výcvik lezení v rámci výuky tělesné výchovy a k pořádání soutěží. Všichni návštěvníci lezeckého centra jsou povinni se seznámit s tímto provozním řádem a řídit se jím. Seznámení s tímto provozním řádem potvrzují návštěvníci svým podpisem v knize návštěv při svém prvním příchodu do lezeckého centra Vertikon - Singig rock. Svým podpisem návštěvníci potvrzují skutečnost, že se s provozním řádem lezeckého centra a pravidel chování na stěně podrobně seznámili, a že pravidla v něm obsažená akceptují a považují za závazná.

Výklad pojmů:

Návštěvník:

Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která se v době provozu lezeckého centra buď přímo účastní vlastního volného lezení či jištění jiné osoby, nebo se zdržuje v prostoru stěny (tj. v části tělocvičny, nad kterou je stěna postavena).

Odborný dozor (služba):

Odborným dozorem je osoba určená provozovatelem.

Prvolezec:

Lezec, který leze na prvním konci lana, lano zapíná do karabin postupových jištění a je jištěn zdola jističem.

Druholezec:

Lezec, který následuje ve výstupu nahoru prvolezce a je jištěn lanem shora.

Jistič:

Osoba, která provádí jištění, čímž zabraňuje potencionálnímu pádu lezce.

Zásady a pravidla pro provozování aktivit v lezeckém centru a povinnosti návštěvníka:

 • Všichni návštěvníci lezeckého centra berou na vědomí, že sportovní aktivitu volného lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z provádění volného lezení na lezeckých stěnách. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že aktivita volného lezení a jištění při lezení je provozovatelem povolena jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou volného lezení a jištění a tyto techniky (včetně zachycení pádů) bezpečně ovládají.
 • Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit v lezeckém centru povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, jakož i své schopnosti a zkušenosti s aktivitou volného lezení, jištění a všech technik s touto aktivitou souvisejících. Provozovatel doporučuje osobám, které nemají s těmito aktivitami žádné zkušenosti, nebo jsou začátečníky, provádět sportovní aktivity výhradně pod dozorem odborného instruktora provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.
 • Provozovatel zásadně nedoporučuje provádění sportovních aktivit volného lezení v lezeckém centru osobám se zdravotními potížemi, zejména s kardiologickými potížemi, se srdečními onemocněními, těhotným ženám apod.
 • Aktivita volného lezení v lezeckém centru (na stěně) je povolena pouze osobám, které předem zaplatily vstupní poplatek. Vstupenku si návštěvník uschová pro případnou kontrolu ze strany provozovatele. Tuto vstupenku je povinen při případné kontrole kdykoli na vyzvání předložit odbornému dozoru - službě. Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat do prostoru lezecké arény a provozovat volné lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, provozovatel je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup do lezecké arény odepřít.
 • Každý návštěvník starší 15 let je povinen zapsat se při vstupu do lezeckého centra do evidenční knihy a svým podpisem potvrdit seznámení se s provozním řádem. Na vyžádání provozovatele resp. osoby jím zmocněné (pracovníka recepce) je povinen též prokázat svou totožnost a věk předložením dokladu totožnosti či jiného identifikačního průkazu s fotografií. Provozovatel je oprávněn zapsat do evidenční knihy číslo a název dokladu, dle nějž ověřil totožnost a věk návštěvníka. Provozovatel je oprávněn evidovat a verifikovat pro svou potřebu souhlasy zákonných zástupců s tím, aby jejich děti provozovaly aktivitu lezení v lezeckém centru a prohlášení o převzetí odpovědnosti za osobu mladší 18 let.
 • Osoby mladší 15 let (dále jen „děti“) mohou provádět sportovní aktivity v lezeckém centru a volné lezení pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost písemným prohlášením, odpovídá za dodržování pravidel bezpečného lezení a odpovídá za jejich bezpečnost.
 • Osoby starší 15 let a mladší 18 let (dále jen „mladiství“) mohou provádět sportovní aktivity v lezeckém centru a volné lezení samostatně pouze v případě, že předloží provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte v lezeckém centru, a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Tento písemný souhlas musí zákonný zástupce provést přímo v lezeckém centru. Jinak mohou mladiství v lezeckém centru provádět sportovní aktivity a volné lezení pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením.
 • Každý návštěvník je při první návštěvě lezeckého centra povinen absolvovat základní vstupní instruktáž, kterou mu na jeho žádost poskytne odborný dozor (služba) provozovatele.
 • Každý návštěvník je kdykoli povinen podřídit se pokynům odborného dozoru – služby provozovatele. Návštěvníci mají v lezeckém centru k dispozici možnost zapůjčení kvalitního, bezpečného a plně funkčního sportovního vybavení výrobcem určeného k aktivitě volného lezení a toto vybavení jsou povinni používat v souladu s výrobcem stanoveným návodem k používání a doporučeními odborného dozoru - služby. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.
 • Každý návštěvník je povinen dodržovat zejména tyto základní zásady a pravidla bezpečného volného lezení a sportovních aktivit v lezeckém centru:
  • dodržovat zásady bezpečného volného lezení. Návštěvník je povinen se před lezením navázat na jistící lano, a to uzlem dle norem UIAA – vůdcovský - protisměrný osmičkový. Je zakázáno navazovat se na lano pomocí karabiny a dračí smyčky.
  • při lezení se bezpečně jistit. Je zcela zakázáno sólové lezení. Tzv. bouldering (sólové lezení bez navázání na lano) je provozovatelem povoleno výhradně na boulderingové stěně, pod níž je instalováno dopadliště
  • při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, návštěvník je povinen zapnout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu
  • je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky lezení na stěně. Na jedné výstupové linii je zakázané současné lezení dvou či více lezců. Je přísně zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění
  • druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová nebo koncová jištění
  • jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby, je povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby, je povinen zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce či ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek.
  • je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění apod. Spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru stěny
  • je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu
  • je zakázáno upravovat stávající cesty, toto je možné pouze na základě předchozího souhlasu odborného dohledu (služby)
  • každý návštěvník je povinen ohlásit odbornému dozoru – službě neprodleně jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké stěně včetně uvolněného chytu, jistícího prostředku a na tuto skutečnost upozornit i jiného návštěvníka, který má záměr do narušené cesty nastoupit
  • každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky, v případě výskytu úrazu je povinen poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně přivolat lékaře či odborný dozor, který jej přivolá
  • odborný dozor – služba má k dispozici lékárničku pro poskytnutí první pomoci, odborný dozor je povinen zaznamenat vzniklý úraz do knihy úrazů včetně poznamenání údajů případných svědků vzniku úrazu
  • každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení a sportovních aktivit v lezecké aréně, je povinen porušující osobu upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti, v případě, že toto upozornění nepovede k nápravě, je povinen upozornit na toto jednání odborný dozor – službu
 • Každý návštěvník je dále povinen udržovat ve všech prostorech lezeckého centra čistotu a pořádek. Je povinen dodržovat zásady protipožární prevence a seznámit se s Požární poplachovou směrnicí vyvěšenou v prostorech lezecké arény.
 • V prostorách lezecké stěny je přísně zakázáno konzumovat alkohol, kouřit či konzumovat jiné návykové látky.
 • Provozovatel či odborný dozor (služba) provozovatele je oprávněna kdykoliv vykázat z prostor lezeckého centra osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu nebo pravidel bezpečného volného lezení v lezeckém centru, a to bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování provozního řádu či pravidel bezpečného volného lezení v lezeckém centru dopustila opakovaně.
 • Návštěvníci berou na vědomí a jsou upozorněni na skutečnost, že objekt lezecké stěny je v provozní době monitorován bezpečnostními průmyslovými kamerami, a to z důvodu kontroly dodržování provozního řádu a pravidel bezpečného volného lezení v lezeckém centru návštěvníky a ochrany bezpečnosti návštěvníků a dalších osob. Provozovatel garantuje, že záznam z průmyslové kamery uchovává pouze po nezbytnou dobu umožněnou mu zákonem a užije jej výhradně pro své účely. Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat návštěvníků.
 • Návštěvníci svým podpisem návštěvní knihy vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem stanoveným provozovatelem po dobu nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu.
 • Tento provozní řád je vydáván provozovatelem a je platný a závazný pro všechny návštěvníky lezeckého centra počínaje dnem jeho zveřejnění. Tento provozní řád je provozovatelem zveřejněn na webových stránkách provozovatele, současně je viditelně vyvěšen v prostoru recepce - vstupu do lezeckého centra a taktéž v prostorách lezeckého centra tak, aby každý návštěvník měl možnost se s ním seznámit. Tento provozní řád je rovněž nedílnou součástí návštěvní knihy lezeckého centra a každý návštěvník potvrzuje skutečnost, že se s ním seznámil, či měl možnost se s ním seznámit, svým podpisem v návštěvní knize, a to minimálně při první návštěvě lezecké arény.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tento vydaný provozní řád měnit a aktualizovat.
 • Ve Zlíně, dne 16.10.2011

  Provozovatel: Altissimo s.r.o.
  Miroslav Bodanský,
  jednatel společnosti

Projekt podporuje