Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka zboží:

 • Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při jeho převzetí. Je-li zjištěno poškození způsobené dopravou (poškozen obal) je nutno sepsat s přepravcem škodní zápis nejpozději do 24 hodin.
 • Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nemusí být brán zřetel a mohou být zamítnuty.
 • Má-li zboží závadu, odešle kupující toto zboží ihned zpět na adresu prodávajícího. V tomto případě, pokud zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující, vymění prodávající zboží za bezvadný kus.
 • Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu k použití a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
 • Záruční lhůta činí dle obecně závazných právních předpisů 24 měsíců. Informace o délce záruční lhůty je uvedena na návodu k použití. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené používáním.
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení však neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:
  • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
  • přiměřeným snížením kupní ceny
  • náhradním dodáním zboží
  • odstoupením od smlouvy
 • Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Za přepravu a případné škody při ní způsobené zodpovídá kupující.

Postup při uplatňování reklamace:

 • kupující zašle informaci s krátkým popisem na emailovou adresu prodávajícího info@vertikon-singingrock.cz, prodávající sdělí kupujícímu předběžné stanovisko k reklamaci
 • kupující zašle zboží na korespondenční adresu prodávajícího, uvedenou v daňovém dokladu a webových stránkách www.vertikon-singingrock.cz, zboží zaslané na dobírku nebude prodejcem přebráno a bude obratem vráceno zapět kupujícímu
 • zboží k reklamaci bude přijato pouze v čistém stavu

Projekt podporuje